تصاویر آیت الله معلمی

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

93-12-19_11

گردهمای اعضای مجلس خبرگان رهبری